Usaglašenost poslovanja
HEMOFARM A.D. je posvećen poštovanju svih važećih propisa i internih akata kao i fer poslovanju, te očekuje isto od svojih zaposlenih i poslovnih partnera. Jedna od osnovnih vrednosti HEMOFARM A.D. je integritet. Stoga je usaglašenost poslovanja sa zahtevima regulative od posebnog značaja za HEMOFARM A.D, sa ciljem preventivnog delovanja i sprečavanja bilo kakvog nedozvoljenog postupanja. Pored sistema prevencije HEMOFARM A.D. ima razvijen efikasan sistem detekcije i reakcije, kako bi se kompanija zaštitila od posledica protivzakonitog ponašanja i kako bi zaštitila ugled i položaj na tržištu.

Svi zaposleni STADA grupe, kojoj pripada HEMOFARM A.D, dužni su da poštuju pravila usaglašenosti poslovanja i poštenog poslovanja koja su izložena u Principima ponašanja.

Prijave incidenata:
Ukoliko smatrate da je kompanija ili neko od njenih zaposlenih eventualno prekršio važeće propise ili Principe ponašanja, možete se obratiti našoj liniji podrške za usaglašenost (Compliance Helpdesk) putem mejla: compliance@hemofarm.com ili direktno našem Menadžeru za usaglašenost poslovanja, Jeleni Danilović, na mejl: jelena.danilovic@hemofarm.com ili telefonom na +381 (11) 443 1464.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com